Sari la conținut

STATUTUL                                                                                       

PATRONATULUI DETECTIVILOR PARTICULARI DIN ROMANIA

actualizat la data de 15.03.2018

CAP. 1. DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL ŞI DURATA

Art.1

(1) Denumirea organizației patronale este „Patronatul Detectivilor Particulari din România„, denumire rezervată conform dovezii disponibilității denumirii nr. 85733 din 31.05. 2010, eliberată de Ministerul de Justiție, prescurtat PDPR, așa cum va fi folosit în continuare.

Art. 2

(1) PDPR este o organizație patronală, autonomă, fără caracter politic, înființată în baza principiului liberei asocieri, conform dispozițiilor art. 9 și art. 40 din Constituția României, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării și promovării drepturilor și intereselor comune ale membrilor săi, prevăzute de dispozițiile legale în vigoare, pactele, tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum și de propriile statute.

(2) PDPR este constituită la nivel național, prin asocierea bazată pe liberul consimțământ, pe criteriul sectorului de activitate „Servicii de asistență, consultanță, suport. Alte activități de servicii”, prevăzut la punctul 23 din Anexa la HG 1260/2011, în conformitate cu Legea nr. 62/2011, cu modificările ulterioare, din societăți de detectivi particulari și titulari de cabinete individuale de detectivi (organizate conform Legii nr. 329/2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular), prezentul statut cuprinzând toate elementele prevăzute de art. 57-58 din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

(3) PDPR este independent de autoritățile publice, partidele politice, organizațiile sindicale sau alte asociații profesionale similare.

Art.3

(1) În toate documentele emise, organizația poartă denumirea oficială.

Art.4

(1) Sediul PDPR este în Craiova, str. Gheorghe Doja 2A, județ Dolj.

(2) Sediul poate fi schimbat la o altă adresă prin hotărârea Consiliului Director. În funcție de necesitățile impuse de dezvoltarea activității, PDPR poate închiria sau își poate construi și alte sedii în orice alt loc din România și poate înființa filiale oriunde pe teritoriul țării, pe baza hotărârii Consiliului Director, luată cu respectarea Actului Constitutiv, a Statutului PDPR și a legilor în vigoare, în urma validării acesteia de către Adunarea Generală.

Art.5

(1) PDPR are deviză, siglă, emblemă și alte însemne stabilite de Consiliul Director. Acestea sunt protejate potrivit legii.

(2) Deviza PDPR este: „ÎN SLUJBA ADEVĂRULUI”.

(3) Emblema este reprodusă pe toate documentele emise de PDPR, pe insigna de membru și reprezintă însemnul distinctiv al acestuia.

Art.6

(1) PDPR poate înființa sau participa la înființarea altor organizații non-profit sau societăți care funcționează conform Legii 31/1990 a societăților (în continuare „societăți”), potrivit scopurilor și intereselor sale.

Art.7

(1) PDPR se constituie pe o durată nedeterminată.

CAP. II SCOPUL ŞI OBIECTIVELE ORGANIZAȚIEI PATRONALE

Art.8

(1) Scopul PDPR îl constituie reprezentarea, susținerea, apărarea și promovarea intereselor economice, tehnice, profesionale și sociale ale membrilor, a informării și prestării de servicii specifice membrilor săi, în condițiile legii, contribuind la crearea unui mediu de afaceri favorabil, concurențial și predictibil.

Art. 9.

(1) Obiectivele PDPR sunt următoarele:

a) reprezintă, promovează, susține și apără interesele membrilor săi în relațiile cu autoritățile statului, persoane juridice, de interes public sau privat ori persoane fizice, inclusiv în relațiile cu angajații membrilor, în limitele legii;

b) activează pentru deplina libertate de acțiune a patronilor în scopul dezvoltării și eficientizării activității acestora;

c) promovează concurența loială, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi;

d) face propuneri Guvernului pentru inițierea unor proiecte de acte normative, pentru elaborarea și promovarea de programe de dezvoltare, participând la activitatea de coordonare și gestionare a programelor cu Uniunea Europeană, în condițiile legii;

e) desemnează, în condițiile legii, reprezentanți în structurile bipartite și tripartite de dialog social, precum și pentru negocierea și încheierea de contracte colective și acorduri cu sindicatele, respectiv protocoale de colaborare cu alte entități publice și private, precum și cu autoritățile publice;

f) promovează principiile responsabilității sociale a actorilor din mediul economic;

g) elaborează și promovează Codul de conduită în afaceri pentru domeniul de activitate al membrilor săi;

h) acționează pentru respectarea Codului de etică al PDPR și menținerea unor relații amiabile și de colaborare între membrii săi;

i) promovează solidaritatea patronală în scopul creșterii prestigiului organizației;

j) acordă sprijin membrilor săi și poate înființa și administra în interesul lor unități de învățământ și societăți;

k) colaborează cu factorii de decizie și reprezentare a diferitelor ramuri economice pentru rezolvarea problemelor de interes general sau specific;

l) colaborează și cooperează cu asociațiile profesionale de profil din țară și străinătate, inclusiv cu organismele de reprezentare patronală internaționale;

m) susține direct interesele membrilor săi prin asigurarea de servicii, facilități, furnizarea de informații și asistență de specialitate, inclusiv în domeniul formării forței de muncă, prin personalul de specialitate angajat de către PDPR;

n) editează publicații, buletine informative proprii, literatură de specialitate și cooperează cu mass-media pentru susținerea intereselor membrilor și imaginii acestora;

o) sprijină financiar sau material acțiuni umanitare, activități sportive etc;

p) susține financiar, în interesul PDPR, participarea membrilor săi la acțiuni internaționale, la primirea de delegații oficiale, întâlniri, conferințe, simpozioane, cursuri de pregătire și informare și la acte acțiuni de interes general;

q) se pronunță, în condițiile legii, cu privire la îndeplinirea condițiilor necesare licențierii sau re-licențierii societăților de profil, stabilește criterii și standarde de ierarhizare a acestora și topul anual al firmelor;

r) desfășoară orice alte activități, în condițiile legii, în interesul reprezentării și susținerii membrilor săi.

Art.10

(1) PDPR nu susține moral sau material obiective care sunt contrare principiilor și scopurilor propuse și nici alte activități care:

a) se interferează cu activitățile unor organizații politice ori sunt de natură politică;

b) încalcă legea sau bunele moravuri;

c) sunt de natură să afecteze imaginea publică a PDPR sau a membrilor săi.

CAP. III MEMBRII PATRONATULUI

Art.11

(1) Membrii PDPR sunt:

a) fondatori;

b) asociați;

(2) Dovada calității de membru se face prin certificat de membru. Certificatul se eliberează de către Consiliul Director. Conținutul și forma acestuia se stabilesc și se aprobă de Consiliul Director.

(3) Membrii PDPR au dreptul să menționeze calitatea dobândită în antetul societăților sau cabinetelor individuale și în conținutul documentelor pe care le întocmesc. De asemenea, pot alătura siglei proprii pe cea a PDPR atât în antet, cât și pe fanioane sau alte materiale publicitare. Salariații membrilor au dreptul de a purta insigna PDPR.

Art. 12

(1) Membrii fondatori sunt persoane juridice sau cabinete individuale, înmatriculate și autorizate conform legii, care au semnat Procesul-verbal de constituire și primul Statut al PDPR. Aceștia sunt de drept și membri asociați ai PDPR.

(2) Este considerat membru fondator și succesorul juridic al semnatarului actului constitutiv.

(3) Membrii asociați sunt prestatorii de servicii de detectivistică (societăți și cabinete individuale), care solicită înscrierea în Patronat, recunosc și respectă Statutul și Codul de Etică și îndeplinesc condițiile stabilite de Regulamentul de înscriere.

Art.13

(1) Președinții de Onoare sunt persoane fizice, atât din țară cât și din străinătate care, prin activitatea lor, au contribuit sau contribuie la dezvoltarea PDPR sau sunt specialiști recunoscuți în domeniu și care sunt numiți de Adunarea Generală la propunerea Consiliului Director.

Art. 14

(1) Cererea de înscriere se adresează Președintelui PDPR care o va supune spre aprobare Consiliului Director după verificarea de către Secretarul General a îndeplinirii criteriilor stabilite în Regulamentul de înscriere.

(2) În cererea de înscriere se va indica obiectul de activitate, denumirea, adresa, numărul certificatului de înregistrare la Registrul Comerțului, Codul unic de înregistrare, acționarul/asociatul majoritar, administratorul sau persoana care reprezintă, persoana de contact, numerele de telefon-fax , adresa de internet, adresa de e-mail, cont bancar.

Art. 15

(1) Calitatea de membru al PDPR încetează prin retragere, prin încetarea activității sau prin excludere.

(2) Retragerea din PDPR este liberă și devine efectivă după 30 de zile de la notificarea scrisă, adresată Președintelui.

(3) Excluderea membrilor PDPR se face în condițiile prevăzute în prezentul Statut.

(4) Membrii cărora le-a încetat calitatea nu pot formula pretenții asupra patrimoniului PDPR și nu mai au dreptul să folosească însemnele sau alte documente oficiale stabilite de PDPR.

CAP. IV DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR PDPR

Art.16

(1) Membrii fondatori și asociați ai PDPR au următoarele drepturi:

a) să participe la Adunările Generale și să-și exprime opiniile în legătură cu problemele puse în discuție;

b) să voteze cu drept de vot egal, exercitat prin reprezentant legal sau convențional;

c) să ia parte la activitățile organizate de PDPR;

d) să facă propuneri de interes comun pentru realizarea scopului și obiectivelor propuse;

e) să fie informat cu privire la rezultatul unor demersuri, soluționarea unor propuneri, rezultatul unor verificări, din oficiu ori la cerere;

f) să folosească însemnele PDPR pe documentele proprii;

g) să sesizeze PDPR cu privire la orice act sau acțiune despre care apreciază că i-a afectat drepturile;

h) să aleagă și să aibă reprezentanți aleși în organele de conducere ale PDPR.

i) să-și exprime părerea despre activitatea organelor de conducere și să facă propuneri pentru îmbunătățirea activității acestora;

j) să solicite consultanță, informații, sprijin și alte servicii oferite de PDPR;

k) să beneficieze de dotările și evidențele PDPR și să cunoască modul în care este administrat patrimoniul;

l) să colaboreze cu ceilalți membri ai PDPR pentru dezvoltarea pieței de profil.

m) membrii fondatori pot folosi această titulatură în raporturile cu terții, beneficiarii și ceilalți membri ai PDPR.

Art.17

(1) Membrii PDPR au următoarele obligații:

a) să-și desfășoare activitatea numai în conformitate cu legislația în vigoare;

b) să contribuie la realizarea scopului și obiectivelor PDPR;

c) să îndeplinească și să respecte prevederile Statutului și ale Codului de Etică, hotărârile Adunării Generale, deciziile Consiliului Director și regulamentele PDPR;

d) să accepte și să exercite, cu profesionalism și competență, funcțiile în care au fost aleși;

e) să protejeze patrimoniul PDPR și să evite prejudicierea acestuia;

f) să aibă un comportament ireproșabil în toate activitățile desfășurate, să nu lezeze prin acțiunile întreprinse imaginea PDPR sau a altui membru și să nu inițieze acțiuni de concurență neloială;

g) să nu implice PDPR în acțiuni politice, ilegale, cu caracter rasial sau contrare scopului pentru care a fost creat.

CAP. V MĂSURI DISCIPLINARE

Art.18

(1) Se sancționează cu avertismentul următoarele fapte comise de membrii PDPR:

a) nerespectarea Statutului, Codului de etică și Regulamentelor interne;

b) practicarea concurenței neloiale

c) desfășurarea unor acțiuni care afectează imaginea celorlalți membri.

(2) Sancționarea se decide de Consiliul Director. În cazul în care membrul vizat este reprezentat în Consiliul Director, acesta va trebui să se abțină de la vot. În cazul în care există paritate de voturi, sancțiunea se consideră aplicată.

Art.19

(1) Se sancționează cu revocarea din funcție reprezentanții membrilor aleși în diferite funcții de conducere care nu își îndeplinesc sarcinile ce le revin ori nu participă la activitățile organului din care fac parte.

(2) Revocarea se hotărăște de Consiliul Director la propunerea Președintelui sau a unuia din membrii săi cu majoritatea simplă de voturi. Persoana vizată se va abține de la vot. În caz de paritate de voturi, revocarea se consideră votată.

Art.20

(1) Excluderea din PDPR a membrilor asociați se hotărăște de Consiliul Director în următoarele situații:

a) sancționarea de două ori, cu avertisment, în ultimele 12 luni, pentru neîndeplinirea obligațiilor prevăzute în Statut;

b) afectarea gravă a imaginii PDPR sau a unuia dintre membrii săi;

c) pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de condamnare, pentru infracțiuni în legătură cu serviciul, în cazul faptelor săvârșite de un reprezentant al membrului în cauză;

d) semnalările repetate ale autorităților cu drept de control, referitoare la încălcarea frecventă a dispozițiilor legale;

e) retragerea sau anularea licenței sau a autorizației prevăzută de lege.

(2) Excluderea din PDPR a membrilor fondatori se hotărăște de către Adunarea Generală, cu două treimi din totalul membrilor, la propunerea Consiliului Director.

(3) Pentru situațiile prevăzute la alineatul (1) literele c) și e), excluderea operează la data notificării PDPR a măsurii definitive și irevocabile, după caz, luate împotriva membrului în cauză.

CAP. VI ORGANELE DE CONDUCERE

Art.21

(1) Organele de conducere ale PDPR sunt: Adunarea Generală, Consiliul Director și Președintele.

Art.22

(1) Adunarea Generală a PDPR este constituită din toți membrii fondatori și asociați și reprezintă organul suprem de conducere al organizației.

(2) Adunările Generale sunt: ordinare și extraordinare.

(3) Adunarea Generală Ordinară aferentă unui an de activitate are loc în primul trimestru al anului următor, în urma convocării făcute în scris, cu cel puțin 15 zile înaintea datei stabilite de Consiliul Director. Odată cu înștiințarea, se trimite Proiectul Ordinii de zi și materialele ce urmează a fi discutate.

(4) Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de Președinte sau de Consiliul Director, din proprie inițiativă, sau la solicitarea a două treimi din membri, pentru a dezbate și hotărî cu privire la probleme importante care nu suferă amânare.

(5) Adunarea Generală are următoarele atribuții:

a) aprobă sau modifică Statutul PDPR, Codul de etică și alte Reglementări interne;

b) aprobă strategii, programe, hotărâri pentru îndeplinirea scopului și obiectivelor PDPR;

c) alege sau revocă, după caz, membrii Consiliului Director, Președintele, Vicepreședinții și Secretarul General;

d) aprobă Raportul privind execuția bugetară pe anul anterior, Proiectul de buget pe anul în curs, precum și Raportul Comisiei de Cenzori și Bilanțul contabil;

e) soluționează contestațiile formulate de membrii PDPR, față de măsurile luate de Consiliul Director și hotărăște sancționarea membrilor Consiliului Director;

f) aprobă sau infirmă măsurile luate și deciziile adoptate de Consiliul Director și confirmă afilierea la alte organizații patronale, interne sau internaționale și stabilește poziția PDPR, față de autorități sau alte organisme statale sau nonguvernamentale;

g) hotărăște dizolvarea, reorganizarea sau lichidarea, precum și fuziunea ori separarea de alte patronate;

h) stabilește destinația patrimoniului existent în caz de dizolvare, reorganizare, fuziune sau lichidare;

i) propune înființarea în interesul membrilor asociați a unităților de învățământ, societăți etc;

j) are drept de control asupra Consiliului Director, Președintelui, Vicepreședinților și Comisiei de cenzori;

k) adoptă și aprobă și alte măsuri necesare dezvoltării PDPR;

l) îndeplinește și alte sarcini prevăzute de Statut sau de legislația în vigoare;

m) aprobă bugetul de venituri și cheltuieli;

n) înlocuiește din funcție membrii aleși care nu participă la 3 activități consecutive sau de 6 ori într-un an;

(6) Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Președintele PDPR sau de unul dintre vicepreședinți, desemnat de către Președinte, când acesta lipsește.

Art.23

(1) Adunarea Generală este statutară, dacă participă cel puțin jumătate plus unu din membrii săi. Dacă se discută modificarea Statutului, prezența trebuie să fie de 2/3 din membri. În caz că nu este întrunit cvorumul, se reia procedura de convocare.

(2) Dacă nici la a doua convocare nu se realizează cvorumul necesar, Adunarea Generală se declară statutară, indiferent de numărul membrilor prezenți.

Art.24

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot. Adunarea Generală hotărăște asupra caracterului votului, deschis sau secret.

(2) Hotărârile privind problemele legate de modificarea Statutului, excluderea membrilor fondatori, precum și dizolvarea PDPR, se iau cu acordul a cel puțin 2/3 din numărul membrilor.

(3) Hotărârile luate de Adunarea Generală sunt obligatorii pentru toți membrii, indiferent dacă au participat sau nu la vot.

(4) În mod cu totul excepţional, justificat de interesul PDPR, membrii pot vota şi prin corespondenţă. Preşedintele va comunica această posibilitate de vot prin convocarea transmisă membrilor, indicând modalitatea concreta în care se vor strânge voturile. Votul prin corespondenţă se poate exercita şi atunci când este obligatoriu votul secret.

Art.25

(1) Consiliul Director este format din Președinte, 4 vicepreședinți și Secretarul General, aleși pentru o perioada de trei ani și este organul învestit cu toate puterile pentru conducerea activităților PDPR în perioadele dintre ședințele Adunării Generale.

(2) Consiliul Director îndeplinește următoarele atribuții:

a) propune Adunării Generale modificarea Statutului PDPR, Codului de etică și alte Regulamente interne, precum și dizolvarea, reorganizarea, fuziunea, afilierea sau separarea de alte organizații patronale;

b) pune în aplicare Hotărârea Adunării Generale cu privire la măsurile disciplinare decise împotriva membrilor fondatori;

c) întocmește și prezintă spre aprobare Adunării Generale documente, strategii și planuri de dezvoltare a PDPR și Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli;

d) prezintă anual Adunării Generale, modul în care au fost îndeplinite hotărârile adoptate anterior și de îndeplinirea obiectivelor și scopurilor PDPR;

e) soluționează solicitările membrilor PDPR care se încadrează în prevederile Statutului;

f) propune Adunării Generale candidații pentru Președinte, Vicepreședinți și Secretarul General, pe baza manifestărilor de voință a membrilor, și Comisia de Cenzori;

g) stabilește componența comisiilor de lucru și numește șefii acestora;

h) propune Adunării Generale nivelul contribuției și modul de stabilire a acesteia și stabilește, la nevoie, și alte contribuții materiale sau financiare ale membrilor;

i) asigură conducerea executivă și operativă a PDPR;

j) stabilește măsuri de punere în aplicare a hotărârilor Adunării Generale;

k) stabilește organigrama de personal;

l) hotărăște în legătură cu editarea și tipărirea publicațiilor proprii de specialitate;

m) hotărăște încheierea contractului de servicii de contabilitate, în cazul în care serviciile sunt externalizate;

n) îndeplinește orice alte sarcini stabilite de Adunarea Generală și în Statut;

o) asigură gestionarea corespunzătoare a patrimoniului și fondurilor financiare;

p) decide asupra excluderii din PDPR a membrilor asociați.

q) stabilește limitele în care Președintele poate încheia acte juridice în numele și pe seama PDPR, inclusiv limitele de contractare a serviciilor specializate de consultanță;

r) efectuează verificări asupra sesizărilor primite de la membrii PDPR;

s) mediază în cazul litigiilor apărute între membrii PDPR;

t) informează permanent membrii cu aspectele de interes general, activitățile desfășurate și hotărârile adoptate.

Art.26

(1) Consiliul Director se întrunește semestrial sau ori de câte ori se hotărăște, în ședințe ordinare, iar la cererea Președintelui sau a 1/3 din numărul membrilor, în ședințe extraordinare.

(2) Lucrările Consiliului Director sunt conduse de Președinte;

(3) Întrunirea Consiliului Director este statutară dacă participă cel puțin jumătate plus unul din membrii săi. În caz contrar, se reia procedura de convocare. La noua convocare ședința este statutară, indiferent de numărul participanților.

(4) La ședințele Consiliului Director poate participa, fără a avea drept de vot, orice alt membru care dorește să cunoască modul de lucru, calitățile și atitudinea membrilor aleși, ori alți invitați.

(5) Dacă în ședință se discută probleme referitoare la unul din membrii PDPR, participarea acestuia este obligatorie.

(6) Hotărârile se iau prin votul a jumătate plus unul din membrii prezenți și se comunică tuturor membrilor.

Art. 27

(1) Președintele se alege de Adunarea Generală pentru o perioada de trei ani și este în același timp Președintele PDPR și al Consiliului Director, având următoarele atribuții:

a) conduce întreaga activitate operativă a PDPR;

b) încheie acte juridice în numele PDPR;

c) reprezintă PDPR în fața autorităților publice, a altor organizații guvernamentale sau nonguvernamentale, uniuni patronale și sindicale, a terților precum și în justiție;

d) angajează PDPR în relații internaționale în limita mandatului acordat de Adunarea Generală.

e) asigură executarea actelor administrative și financiare în vederea gospodăririi patrimoniului și realizarea scopurilor propuse;

f) menține legătura cu cei 4 vicepreședinți, informându-se reciproc și stabilește măsuri pentru îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director.

g) controlează activitatea Secretarului General și a personalului operativ;

h) propune ordinea de zi și materialele ce vor fi discutate în ședința Consiliului Director; convoacă Consiliul Director în ședințe, cu cel puțin 3 zile lucrătoare înaintea datei stabilite pentru ședință;

i) ia măsuri și organizează punerea în aplicare a hotărârilor Adunării Generale și a Deciziilor Consiliului Director;

j) propune Consiliului Director convocarea Adunării Generale extraordinare și ordinea de zi pentru aceasta;

k) conduce ședințele Adunării Generale și prezintă „Darea de seamă” privind activitățile desfășurate;

l) execută alte sarcini stabilite de Statut sau Adunarea Generală;

Art.28

(1) PDPR are patru vicepreședinți aleși de Adunarea Generală din rândul reprezentanților membrilor PDPR.

(2) Atribuțiile Vicepreședinților sunt următoarele:

a) sprijină nemijlocit Președintele PDPR în exercitarea atribuțiilor;

b) conduc diversele comisii de lucru care se pot constitui pe diferite proiecte sau teme;

c) se implică în întocmirea documentelor emise de PDPR: proiecte, protocoale, convenții, publicații, buletine informative precum și în relația cu mass-media.

Art.29

(1) Secretarul General este ales de Adunarea Generală din rândul reprezentanților membrilor PDPR, la propunerea Președintelui și este membru cu drept de vot al Consiliului Director.

(2) Secretarul General are următoarele atribuții:

a) asigura îndeplinirea legală a actelor necesare gospodăririi judicioase a patrimoniului;

b) controlează și îndrumă activitatea personalului operativ stabilit prin organigrama aprobată de Adunarea Generală;

c) ține evidența și urmărește îndeplinirea hotărârilor Adunării Generale și ale Consiliului Director;

d) asigură tehnic convocarea și buna desfășurare a ședințelor Adunării Generale și ale Consiliului Director;

e) asigură legătura cu organele administrației publice, mass-media, organizațiile patronale, guvernamentale, nonguvernamentale și structurile teritoriale;

f) asigură circulația corespondenței, păstrează și actualizează documentele PDPR, înființează și operează în evidențele stabilite;

g) întocmește proiectele de documente necesare dezbaterii în Adunarea Generală și Consiliul Director,

h) asigură consultanța de specialitate pentru membrii PDPR împreună cu alți specialiști pe domenii de activitate;

i) îndeplinește alte sarcini stabilite de Adunarea Generală, Consiliul Director, Președinte sau prevăzute de Statut;

j) solicită convocarea în ședințe extraordinare a Consiliului Director pentru rezolvarea unor probleme urgente;

k) prezintă Consiliului Director proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și bilanțul contabil;

l) prezintă spre aprobare Consiliului Director raportul privind activitățile desfășurate între ședințe, propuneri de proiecte și alte masuri necesare;

m) verifică și propune înscrierea în PDPR a noilor membri, precum și măsurile disciplinare față de membrii care au încălcat normele de etică sau statutare, date în competența sa;

n) avizează proiectele de regulamente și alte reglementări interne și le supune aprobării Consiliului Director;

o) urmărește încasarea taxelor, cotizațiilor și contribuțiilor aprobate.

Art.30

(1) Consiliul Director supune aprobării Adunării Generale candidaturile pentru Președinte, Vicepreședinți și Secretarul General.

(2) La primul tur de scrutin sunt aleși pe funcții candidații care obțin cel puțin 2/3 din voturile membrilor prezenți. Dacă nu se întrunește numărul de voturi necesar, se trece la turul 2 de scrutin, pe lista candidaților rămânând numai primii 2 clasați. Este declarat câștigător candidatul care întrunește jumătate plus 1 din voturile exprimate.

(3) Votul exprimat poate fi deschis sau secret, în funcție de hotărârea Adunării Generale.

Art.31

(1) Dacă funcția de Președinte devine vacantă, Consiliul Director poate hotărî ca un Vicepreședinte să devină Președinte interimar până la întrunirea Adunării Generale.

(2) Funcția de Vicepreședinte rămasă vacantă va fi ocupată până la următoarea Adunare Generală de candidatul la funcția de vicepreședinte care a obținut cele mai multe voturi, dintre cei care nu au fost aleși.

(3) În cazul în care devine vacantă funcția de Secretar General, Președintele va nominaliza o altă persoană pentru această funcție, în vederea asigurării interimatului până la următoarea Adunare Generală Electivă, candidatură pe care o va supune apoi aprobării Consiliului Director.

Art.32

(1) Controlul financiar intern al PDPR este asigurat de comisia de cenzori.

(2) Comisia de cenzori se alege de Adunarea Generală pe o perioada de trei ani.

(3) Comisia de cenzori este formată dintr-un membru, sau obligatoriu din 3 membri dacă numărul membrilor PDPR este mai mare de 100. Cel puțin unul dintre membrii comisiei trebuie să îndeplinească condițiile legale pentru a fi cenzor.

(4) Comisia de cenzori verifică operațiunile financiare, conturile gestiunii anual sau ori de câte ori este necesar, iar rapoartele sunt prezentate Consiliului Director și supuse aprobării Adunării Generale. Pentru verificările efectuate la cererea unui membru, rezultatul se comunică și acestuia.

(5) Cenzorii pot participa la ședințele Consiliului Director fără a avea drept de vot.

CAP. VII PATRIMONIUL PATRONATULUI

Art.33

(1) Patrimoniul inițial al PDPR este în valoare de 3.000,00 lei și se compune din contribuția membrilor fondatori.

(2) Patrimoniul ulterior al PDPR se constituie din:

a) taxa de înscriere depusă de noii membri și cotizațiile anuale ale tuturor membrilor PDPR;

b) dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile;

c) venituri realizate din activități economice directe, publicații, manuale etc;

d) donații, sponsorizări sau legate;

e) încasări rezultate din organizarea de consfătuiri, seminare și cursuri;

f) alte venituri prevăzute și acceptate de lege.

Art.34

(1) Contribuția membrilor se stabilește de Adunarea Generală și se compune dintr-o cotizație anuală de 500,00 lei, care trebuie achitată până la data de 31 ianuarie a anului în curs. Pentru membrii noi cotizația se achită prin ordin de plată sau numerar, începând cu data de întâi a lunii următoare datei de înscriere.

(2) Membrii care întârzie plata cotizației mai mult de 30 de zile de la data scadenței pot fi excluși din PDPR prin hotărâre a Consiliului Director, cu excepția membrilor fondatori care pot fi excluși doar de Adunarea Generală.

(3) Taxa de înscriere este în valoare de 250,00 lei și se plătește în momentul aderării în contul PDPR, prin ordin de plată sau numerar.

Art.35

(1) Bilanțul contabil și bugetul de venituri și cheltuieli se întocmesc anual și se aprobă de Adunarea Generală, conform dispozițiilor legale.

(2) Niciunul dintre membrii PDPR nu are vreun drept asupra sumelor depuse drept contribuții financiare, resurselor și patrimoniului organizației.

(3) Bunurile din patrimoniul PDPR sunt gestionate de Secretarul General, sub controlul președintelui PDPR.

(4) Achiziționarea de servicii, de bunuri mobile și imobile, precum și înstrăinarea în orice mod a bunurilor ce aparțin PDPR se face în condițiile legii, cu aprobarea Consiliului Director dacă valoarea acestora depășește 5.000 lei.

CAP. VIII DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA PATRONATULUI

Art.36

(1) PDPR se dizolvă de drept în următoarele cazuri:

a) împlinirea duratei pentru care a fost constituit, dacă această durată este determinată;

b) imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;

c) imposibilitatea constituirii Adunării Generale sau a constituirii Consiliului Director în conformitate cu statutul PDPR, dacă această situație durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, adunarea generală sau, după caz, consiliul director trebuia constituit;

d) reducerea numărului de asociați sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

(2) PDPR se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, în următoarele cazuri:

a) scopul sau activitatea PDPR a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;

b) realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;

c) PDPR urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;

d) PDPR a devenit insolvabil;

e) PDPR desfășoară activități pentru care potrivit legii sunt necesare autorizații administrative prealabile, fără obținerea autorizațiilor respective.

(3) PDPR se poate dizolva și prin hotărârea Adunării Generale. În termen de 15 zile de la data ședinței de dizolvare, procesul verbal, în formă autentică, se depune la instanța competentă în a cărei circumscripție teritorială își are sediul, pentru a fi înscris în registrul special al instanței.

(4) În cazul dizolvării PDPR, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice. Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

(5) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reușit sa transmită bunurile în condițiile de mai sus, bunurile rămase după lichidare vor fi atribuite de instanța competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(6) Lichidarea PDPR se va face conform prevederilor legale în materie.

DISPOZIȚII FINALE

Art.37

(1) Un membru exclus nu poate fi reprimit în PDPR decât după cel puțin 1an de la rămânerea definitivă a hotărârii de excludere, iar un membru retras poate fi reprimit după cel puțin 6 luni de la retragere.

(1) Reînscrierea în Patronat, în ambele cazuri se face cu respectarea condițiilor statutare stabilite de Adunarea Generală.

PREȘEDINTE

PATRONATUL DETECTIVI LOR PARTICULARI DIN ROMÂNIA

Sîrbu Constandin

Craiova, 15 martie 2018