Sari la conținut

CODUL DE ETICĂ

al membrilor Patronatului Detectivilor Particulari din România

I. PREAMBUL

Scopul Patronatului Detectivilor Particulari este reprezentarea, susţinerea, apărarea şi promovarea intereselor economice, tehnice, profesionale şi sociale ale membrilor, a informării şi prestării de servicii specifice membrilor săi, în condiţiile legii 329/2003,  contribuind  la  crearea  unui  mediu  de  afaceri  favorabil,  concurenţial  şi predictibil;

CONŞTIENTĂ că unul din obiectivele Patronatului este de a contribui la realizarea climatului de legalitate pe piaţa serviciilor de investigaţii private, luptând

în acest scop cu manifestările de agresivitate şi ilegalitate, precum şi cu activităţile de concurenţă neloială;

RECUNOSCÂND  supremaţia  legii  şi  DECLARÂND  principiul  egalităţii dintre membrii săi;

ADUNAREA GENERALĂ RECOMANDĂ patronilor, administratorilor sau directorilor societăţilor specializate de detectivi particulari şi cabinetelor individuale

să se inspire în întocmirea regulamentelor de ordine interioară, a dispoziţiilor şi a codurilor interne de conduită din principiile enunţate în Codul de Etică al Membrilor

Patronatului Detectivilor Particulari.

II. DOMENIUL DE APLICARE

Codul de Etică se aplică persoanelor juridice şi cabinetelor individuale, licenţiate conform legii care execută activităţi specifice de investigare, asigură pregătirea şi calificarea personalului în domeniul detectivisticii, acordă consultanţă în domeniu, efectueză publicitate ori popularizează prin mass-media activitatea detectivilor şi sunt membri ai Patronatului Detectivilor Particulari din România.

III. PRINCIPII GENERALE

Art. 1 – Activitatea societăţilor şi cabinetelor individuale de detectivi particulari în cursul desfăşurării operaţiunilor de investigaţie, cercetare, strângere de informaţii şi a tuturor celorlalte operaţiuni specifice autorizate legal, va trebui mereu să se inspire şi să poarte amprenta celei mai riguroase, meticuloase şi fidele respectări a principiilor, regulilor  şi  îndatoririlor  de  conduită  profesională  bună  şi  corectă,  de  integritate morală, dreptate, justiţie şi responsabilitate profesională.

Art. 2 – Societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari îşi exercită propria activitate respectând Constituţia şi legile, tutelând drepturile privind personalitatea şi viaţa privată, respectând adevărul şi caracterul complet al informaţiilor.

Art. 3 – Pentru societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari are o deosebită însemnătate datoria de a-i informa pe clienţi, în momentul în care aceştia le încredinţează să se ocupe de problemele lor, în legătură cu conţinutul normelor care reglementează activitatea specifică pe care aceştia au cerut-o, expunându-le care sunt iniţiativele, soluţiile tehnice şi ipotezele de lucru pe care le consideră a fi posibile şi cele mai oportune.

Art. 4 – Atitudinea pe care societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari au obligaţia să o aibă faţă de terţi, trebuie să respecte criteriile de maxim respect şi disponibilitate, în limitele stabilite de legile în vigoare.

Art. 5 – Respectând normele impuse de legile în vigoare, societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari trebuie să-l reprezinte şi/sau să-l apere pe clientul său, astfel încât interesul acestuia din urmă să prevaleze asupra intereselor proprii şi asupra intereselor terţilor în general. Dacă societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari consideră că nu sunt în măsură să ducă la îndeplinire cu competenţa tehnică şi juridică necesară sarcina ce li s-a încredinţat, trebuie să renunţe în mod expres la această sarcină.

IV. SECRETUL PROFESIONAL

Art. 6 – Independent de respectarea corectă şi scrupuloasă a dispoziţiilor stabilite de lege, raporturile pe care societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari trebuie să le aibă cu presa şi cu celelalte organe de informare, trebuie să se bazeze pe tutelarea secretului ştirilor şi informaţiilor dobândite. În mod particular, în cazurile în care societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari nu sunt obligate să respecte sectretul şi dreptul la intimitate, acestea vor trebui să evalueze cu atenţie consecinţele care pot să derive din furnizarea de ştiri, pe care ele le oferă organelor de informare publică şi/sau privată.

Art. 7 – Orice formă de publicitate comercială este permisă. Societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari pot lua orice măsură pe care o consideră oportună pentru a face publicitate propriei activităţi. Nu sunt admise formele de publicitate care au scopul de a face reclamă activităţilor profesionale care nu sunt incluse în titlul licenţelor emise de I.G.P.R., nici formele de publicitate înşelătoare, capabile să-i inducă publicului ideea că sunt posibile prestări care, din punct de vedere legal, nu pot avea loc.

V. ACORDAREA ŞI STINGEREA MANDATULUI

Art. 8 – Societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari posesoare a licenţelor eliberate, în  cazul  în  care se  folosesc  de  activitatea  unor colaboratori, trebuie să le dea acestora directive de lucru precise, în scopul de a stabili modalităţile şi restricţiile activităţii acordate prin mandat.

Art. 9 – Societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari posesoare a licenţelor eliberate vor putea, în orice caz, în baza unui consens prealabil al clienţilor, să recurgă, în timpul ducerii la îndeplinire a sarcinilor profesionale primite, la colaborarea cu alte societăţi şi cabinete individuale de detectivi particulari licenţiate.

Art. 10 – Societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari, înainte de a accepta o însărcinare profesională, trebuie să evalueze cu atenţie dacă există situaţii de incompatibilitate cu alte sarcini acceptate mai înainte; în mod special, acestea trebuie să verifice existenţa sau neexistenţa unor conflicte de interese între clienţii lor şi dacă este cazul , trebuie să renunţe la una din însărcinările primite.

VI. RAPORTURILE DINTRE DETECTIVII PARTICULARI

Art. 11 – Spiritul de colegialitate impune un raport de încredere între societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari în interesul Clienţilor lor; acesta nu trebuie să ducă la naşterea de conflicte între interesele societăţilor şi cabinetelor individuale de detectivi particulari şi cele ale justiţiei.

Art. 12 – Având în vedere natura extrem de delicată a activităţii desfăşurate de către societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari, toate comunicările dintre Colegi  trebuie  să  fie  considerate  drept  „confidenţiale”.  Aceasta  înseamnă  că societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari au dreptul de a nu dezvălui conţinutul acestor comunicări nici terţilor, nici propriilor Clienţi. Atunci când aceste comunicări sunt făcute în scris, ele trebuie să poarte menţiunea de „personal” sau „confidenţial”.

VII. CONDIŢII LEGATE DE PERSONALUL ANGAJAT

1. Personalul societăţilor specializate şi cabinetelor individuale de detectivi particulari, indiferent de funcţia şi nivelul la care se angajează, trebuie să fie recrutat în temeiul prevederilor legislaţiei în domeniu, pe baza competenţei şi experienţei personale, iar detectivii particulari, în baza atestatului obţinut în condiţiile legii;

2. Procedurile  de  recrutare  trebuie  să  aibă  la  bază  criterii  obiective, nediscriminatorii, în limitele legii şi a cerinţelor beneficiarului de servicii;

3. Pregătirea iniţială a personalului se realizează de către organizaţii abilitate de lege şi va fi urmată de pregătirea continuă la locul de muncă, efectuată de societăţile specializate, în condiţiile legii special

VIII .COOPERARE INTERNAŢIONALĂ

1. PDPR cooperează cu asociaţiile profesionale sau patronale din alte state;

2. Orice  membru  al  PDPR  care  face  parte  dintr-o  asociaţie  profesională internaţională este împuternicit să reprezinte interesele Patronatului în raporturile cu acestea, pe baza unui mandat scris;

3. Nimeni nu este îndreptăţit să implice Patronatul în acţiuni internaţionale fără încunoştiinţarea prealabilă a conducerii acestuia.

IX. MĂSURI DISCIPLINARE

Art. 13 – Normele prezentului „Cod Deontologic” se aplică pentru fiecare dintre membrii PDPR, care sunt obligaţi să le respecte întocmai. În cazul nerespectării acestor dispoziţii, Membrilor li se aplică, în conformitate cu normele din Statut şi în conformitate cu cele precizate în continuare, măsuri disciplinare.

Măsurile disciplinare care pot fi adoptate în privinţa Membrilor, în cazul violării normelor comportamentale descrise în prezentul Cod Deontologic, sunt următoarele:

1. Atenţionarea  iscrisă:  constă într-o atenţionare în legătură cu violarea comisă şi într-o avertizare ca faptul comis să nu se mai repete niciodată;

2. Suspendare: sau interdicţie, pentru o perioadă nu mai mică de două luni şi nu mai mare de un an, a calităţii de Membru, cu imposibilitatea de a participa la activităţile Patronatului;

3. Excluderea: constă în pierderea definitivă a calităţii de Membru.

Art. 14 – „Atenţionarea scrisă” poate fi aplicată atunci când societăţile şi cabinetele individuale de detectivi particulari având calitatea de membru al Patronatului prin violarea uneia dintre dispoziţiile prezentului Cod, dau dovadă de superficialitate şi neglijenţă, care, însă, nu aduc daune sau prejudicii PDPR şi/sau Membrilor Patronatului şi/sau terţilor.

Art.  15  –  „Excluderea”  poate  fi  dispusă  în  cazul  unor  violări  care  contravin obligaţiilor  membrului  Patronatului  sau  care,  oricum,  aduc  daune  sau  prejudicii „grave” PDPR şi/sau membrilor asociaţiei şi/sau terţilor.

X. DISPOZIŢIE FINALĂ

Art. 16 – Normele deontologice conţinute în prezentul Cod sunt obligatorii pentru membrii PDPR.

Codul de Etică a fost aprobat de Adunarea Generală din data de 11.11.2012.