secretariat@patronatul-detectivilor.ro
+40 731 838 165

Legislație

LEGEA 329/2003 republicată 2014 privind exercitarea profesiei de detectiv particular

Lege nr.329

din 8 iulie 2003 privind exercitarea profesiei de detectiv particular Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 530 din 23 iulie 2003

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Detectivul particular este persoana atestata în conditiile prezentei legi si care, fara sa aduca atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale, la cererea persoanelor fizice sau juridice, desfasoara activitati specifice de investigare, referitoare la:

a) conduita si moralitatea publica a unei persoane;
b) date privind solvabilitatea ori seriozitatea unei persoane fizice sau juridice potentiala partenera într-o afacere;
c) persoanele disparute de la domiciliu;
d) bunurile care fac obiectul unor litigii de natura civila sau penala înstrainate în scopul prejudicierii intereselor unei parti în proces;
e) asigurarea protectiei împotriva scurgerii unor informatii din sfera vietii private sau a activitatii agentilor economici care doresc sa pastreze confidentialitatea acestora.
(2) Activitatea detectivului particular nu poate fi contrara reglementarilor legale interne sau celor internationale la care România este parte, sigurantei nationale, ordinii publice ori bunelor moravuri. (3) Informatiile obtinute în urma activitatilor desfasurate de detectivul particular sunt destinate exclusiv clientului acestuia, în conditiile prezentei legi.
Art. 2. - (1) Detectivul particular îsi poate exercita profesia, dupa caz, în cadrul societatilor specializate sau al cabinetelor individuale de detectivi particulari, înfiintate conform legislatiei comerciale si care functioneaza în baza licentei eliberate de Inspectoratul General al Politiei Române.
(2) Obiectul de activitate al societatilor specializate si al cabinetelor individuale de detectivi particulari este unic.
(3) Conducatorii executivi ai societatilor specializate de detectivi particulari trebuie sa fie absolventi ai facultatii de drept sau ai unei scoli postliceale de detectivi ori sa fi îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unei institutii publice cu atributii în domeniul ordinii publice sau sigurantei nationale cu grad de ofiter si sa îndeplineasca conditiile prevazute la art. 5 lit. c), d), e) si f).
Art. 3. - (1) Detectivul particular este obligat sa pastreze secretul profesional asupra datelor si informatiilor obtinute.
(2) Datele si informatiile prevazute la alin. (1) pot fi comunicate, la cerere, potrivit legii, numai instantelor judecatoresti si Ministerului Public, daca acestea sunt utile pentru aflarea adevarului în cauzele aflate pe rol.
(3) În activitatea desfasurata, detectivul particular se supune legii, statutului societatii specializate sau al cabinetului individual de detectivi particulari.

CAPITOLUL II
Dobândirea calitatii de detectiv particular

Art. 4. - Activitatea de detectiv particular poate fi desfasurata numai de persoanele care sunt atestate profesional.
Art. 5. - Poate dobândi calitatea de detectiv particular persoana care îndeplineste urmatoarele conditii:

a) are cetatenie româna si domiciliul în tara;

b) poseda cel putin studii medii si este absolventa a unei scoli postliceale de detectivi sau a îndeplinit functia de politist ori lucrator în cadrul unor institutii publice cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice sau sigurantei nationale ori este absolventa a unei institutii de învatamânt superior;

c) este apta din punct de vedere medical;
d) nu a savârsit fapte penale;
e) nu desfasoara o activitate care implica exercitiul autoritatii publice;
f) a obtinut avizul inspectoratului de politie judetean sau al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, dupa caz;
g) a promovat examenul de atestare a calitatii de detectiv, conform prevederilor art. 7.
Art. 6. - Pentru sustinerea examenului de atestare a calitatii de detectiv particular, cei interesati trebuie sa depuna la inspectoratele de politie judetene sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti urmatoarele acte:
a) cerere;
b) curriculum vitae;
c) actul de stare civila, în copie legalizata;
d) actul de studii, în copie legalizata;
e) actul de absolvire a unui curs de specialitate, în copie legalizata;
f) certificate medicale si de testare psihologica, eliberate de o unitate sanitara specializata, respectiv de un laborator autorizat;
g) certificat de cazier judiciar;
h) declaratie din care sa rezulte ca îndeplineste conditia prevazuta la art. 5 lit e);
i) dovada achitarii tarifului pentru sustinerea examenului de atestare a cunostintelor, stabilit în conformitate cu dispozitiile legale.
Art. 7. - (1) Calitatea de detectiv particular se dobândeste în urma verificarii îndeplinirii conditiilor prevazute de lege si a examinarii candidatilor de catre o comisie instituita la nivelul inspectoratului de politie judetean, respectiv al Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Comisia prevazuta la alin. (1) se întruneste trimestrial, iar verificarea cunostintelor se face potrivit tematicii aprobate de Inspectoratul General al Politiei Române.
(3) Dupa promovarea examenului, detectivului particular i se elibereaza un atestat, pe baza caruia se poate asocia, ori angaja la o societate licentiata sau îsi poate înfiinta cabinet individual pentru desfasurarea de activitati de investigare.
(4) Persoana respinsa la examen poate depune contestatie la Inspectoratul General al Politiei Române în termen de 3 zile, acesta având obligatia sa o solutioneze în termen de 30 de zile de la data depunerii.
Art. 8. - (1) Calitatea de detectiv particular înceteaza:
a) prin renuntare scrisa, care se depune la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti;
b) prin anularea atestatului în conditiile art. 23 alin. (2);
c) când persoana în cauza nu mai îndeplineste conditiile prevazute la art. 5 lit. a) si c)-e).
(2) Calitatea de detectiv particular se suspenda:v a) când împotriva persoanei în cauza se pune în miscare actiunea penala, pentru o infractiune savârsita cu intentie, în legatura cu activitatea sa de detectiv; în acest caz suspendarea dureaza pâna la solutionarea definitiva a cauzei;
b) pe timpul cât detectivul particular se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 10;
c) în conditiile prevazute la art. 20 si art. 23 alin. (1).
Art. 9. - (1) Dupa promovarea examenului de atestare inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, Directia generala de politie a municipiului Bucuresti elibereaza persoanei în cauza o legitimatie de detectiv particular, cu plata unei taxe.
(2) Cuantumul taxei prevazute la alin. (1), precum si forma si continutul legitimatiei se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, la propunerea Inspectoratului General al Politiei Române.
Art. 10. - Exercitarea profesiei de detectiv particular este incompatibila cu: a) activitatea salarizata în cadrul altor profesii, care implica exercitiul autoritatii publice;

b) activitati care influenteaza independenta profesiei ori contravin bunelor moravuri;
c) exercitarea nemijlocita de fapte de comert, cu exceptia celor conforme obiectului de activitate si îndeplinirii atributiilor specifice.

CAPITOLUL III
Drepturile si obligatiile detectivului particular, ale societatilor specializate si ale cabinetelor individuale în care acesta îsi desfasoara activitatea

Art. 11. - (1) În exercitarea profesiei detectivul particular are dreptul sa efectueze investigatii în legatura cu persoanele, bunurile, faptele, datele si împrejurarile care fac obiectul acestei activitati, cu respectarea stricta a drepturilor si libertatilor cetatenilor, precum si a dispozitiilor legale.
(2) În efectuarea investigatiei detectivul particular poate solicita persoanelor fizice sau autoritatilor publice informatii care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.

Art. 12. - Detectivul particular are urmatoarele obligatii:
a) sa manifeste probitate si constiinciozitate profesionala, scopul activitatii sale fiind aflarea adevarului în cauza pentru care a fost angajat;
b) sa foloseasca metode si mijloace de investigare prin care sa nu aduca atingere normelor de drept ori drepturilor si libertatilor cetatenesti;
c) sa pastreze, chiar si dupa încetarea calitatii de detectiv particular, secretul profesional cu privire la actele, faptele, datele si împrejurarile despre care a luat cunostinta în timpul desfasurarii activitatii, cu exceptia cazurilor expres prevazute de lege;
d) sa nu uzeze de calitatea de detectiv particular decât în interesul serviciului.
Art. 13. - Detectivului particular, în desfasurarea activitatii, îi este interzisa efectuarea de investigatii cu privire la:
a) activitatea personalului reprezentantelor diplomatice si consulare sau a organizatiilor internationale cu statut similar;
b) activitatea persoanelor, desfasurata permanent ori temporar, cu orice titlu, în interesul autoritatilor publice, institutiilor sau altor persoane juridice de interes public ori în serviciile de interes public;
c) datele confidentiale cu privire la convingerile politice, religioase, filosofice sau sindicale si la exprimarea acestor convingeri, la orientarea sexuala, sanatatea, originea sociala ori etnica a unei persoane; d) cauzele penale aflate în lucru la organele judiciare;
e) activitatile specifice desfasurate de institutiile cu atributii în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale.
Art. 14. - Societatile specializate si cabinetele individuale de detectivi particulari au urmatoarele drepturi:
a) sa se doteze si sa foloseasca mijloacele tehnice de investigare si comunicatii permise de lege; b) sa organizeze cursuri si alte activitati de pregatire profesionala si fizica specifice pentru perfectionarea pregatirii personalului propriu;
c) sa se afilieze în asociatii profesionale care sa le reprezinte interesele în relatiile cu alte asociatii sau cu institutii ale statului;
d) sa solicite oficial de la autoritatile publice date despre persoane, bunuri sau situatii necesare detectivului particular în procesul de investigare, care, potrivit legii, nu sunt clasificate si nu aduc atingere dreptului la viata intima, familiala si privata ori altor drepturi si libertati fundamentale ale persoanei vizate.
Art. 15. - În organizarea si desfasurarea activitatii detectivii particulari din societatile specializate si din cabinetele individuale au obligatia:
a) sa întreprinda investigatii numai în baza unei conventii scrise încheiate cu clientul;
b) sa înfiinteze un registru numerotat si sa îl înregistreze la inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, la Directia generala de politie a municipiului Bucuresti, în care vor tine evidenta cazurilor investigate;

c) sa comunice datele si informatiile solicitate de organele de cercetare penala, de procuror sau de instanta de judecata;
d) în cazurile în care constata ca informatiile obtinute vizeaza siguranta nationala, sa sesizeze de îndata autoritatile cu atributii în domeniu;

e) sa angajeze si sa foloseasca pentru activitatile specifice de investigatii numai persoane care au calitatea de detectiv particular;
f) în raport de posibilitati si pe baza unor conventii, sa primeasca în practica elevi ai scolilor de detectivi particulari.

CAPITOLUL IV Sanctiuni

Art. 16. - Nerespectarea dispozitiilor prezentei legi atrage, dupa caz, raspunderea civila, materiala, disciplinara, contraventionala sau penala.
Art. 17. - Încalcarea prevederilor art. 2 alin. (1), ale art. 4, precum si declararea de date false prin actul prevazut la art. 6 lit. h) constituie infractiuni si se pedepsesc potrivit Codului penal.

Art. 18. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:
a) efectuarea de investigatii în alte cazuri decât cele prevazute la art. 1 alin. (1) sau cu încalcarea prevederilor art. 12 lit. b)-d) si ale art. 13;
b) încalcarea prevederilor art. 3 alin. (1) si (3);
c) încalcarea prevederilor art. 2 alin. (2) si (3), art. 3 alin. (2) si ale art. 15 lit. a)-e).
Art. 19. - (1) Contraventiile prevazute la art. 18 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:
a) faptele prevazute la lit. a) si c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;
b) fapta prevazuta la lit. b), cu amenda de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei. (2) În cazul contraventiilor prevazute la art. 18 lit. c), sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.
Art. 20. - (1) Repetarea savârsirii contraventiilor prevazute la art. 18 lit. a) si c) în interval de un an atrage suspendarea atestatului pe o perioada de la 3 la 6 luni.
(2) Suspendarea atestatului si revocarea suspendarii se dispun, în toate cazurile, de catre Inspectoratul General al Politiei Române, la propunerea inspectoratelor de politie judetene sau a Directiei generale de politie a municipiului Bucuresti, si se comunica persoanei în cauza.
Art. 21. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre politisti anume desemnati de Inspectoratul General al Politiei Române.
Art. 22. - Prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile ulterioare, cu exceptia art. 28 si 29, se aplica si contraventiilor prevazute de prezenta lege.
Art. 23. - (1) Încalcarea obligatiilor prevazute la art. 15 poate atrage si suspendarea atestatului de detectiv particular sau, dupa caz, a licentei de functionare a societatii specializate de detectivi, pe o perioada cuprinsa între o luna si 3 luni.
(2) Atestatul de detectiv particular sau, dupa caz, licenta de functionare a societatii specializate de detectivi poate fi anulata daca, într-un interval de un an de la data la care a expirat termenul de suspendare a atestatului sau a licentei, este savârsita din nou una dintre faptele care atrag masura suspendarii.
Art. 24. - (1) Masurile prevazute la art. 23 se dispun de inspectoratul de politie judetean sau, dupa caz, de catre Directia generala de politie a municipiului Bucuresti.
(2) Împotriva masurilor prevazute la alin. (1) detectivul particular sau, dupa caz, societatea comerciala specializata poate face plângere la judecatoria în circumscriptia careia îsi are domiciliul sau sediul.

CAPITOLUL V Dispozitii finale

Art. 25. - Controlul activitatii specifice desfasurate de societatile specializate si de cabinetele individuale de detectivi particulari se efectueaza de politisti anume desemnati de catre Inspectoratul General al Politiei Române, cu avizul Ministerului Public.
Art. 26. - Inspectoratul General al Politiei Române tine evidenta tuturor detectivilor atestati, a societatilor specializate si a cabinetelor individuale de detectivi particulari.

Art. 27. - Nomenclatorul de activitati din economia nationala se completeaza cu activitatea de detectiv particular.
Art. 28. - (1) Prezenta lege intra în vigoare la 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În 60 de zile de la publicare, Inspectoratul General al Politiei Române si Serviciul Român de Informatii vor elabora proiectul normelor de aplicare a prezentei legi, pe care îl vor supune aprobarii Guvernului.

Aceasta lege a fost adoptata de Senat în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaaniei.

PRESEDINTELE SENATULUI p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR, NICOLAE VACAROIU VIOREL HREBENCIUC

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor în sedinta din 26 iunie 2003, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia Romaniei.